Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Lidmaatschap strikt persoonlijk

De lidmaatschapovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 2: Openingstijden & Tarieven

Bodies Gym Slinge is ten allen tijden gerechtigd de gebruikstijden , lesrooster en tarieven  te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen en vakantie periodes behoudt Bodies Gym Slinge het recht om de sportschool te sluiten, zonder dat dit zal leiden  tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave. Jaarlijks vindt er een prijsverhoging plaats volgens  de indexering van het CBS voor alle abonnementen. Indien u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 90 kalender dagen de tijd om u (post )bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken .In geval het lid de contributie niet tijdig betaald is Bodies Gym Slinge bevoegd de vordering te verhogen met wettelijke incassokosten.

Artikel 3: Kledingvoorschriften & Handdoekgebruik

In de sportruimtes dient u te allen tijde correcte sportkleding te dragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken. De zonnebank dient na gebruik met de in de ruimte aanwezige spuitflacon door u te worden gereinigd.

Artikel 4: Orde / Instructievoorschriften

Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht heeft op restitutie van het abonnementsgeld. U dient zich te houden aan de door Bodies Gym Slinge gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (In de Fitnesszaal is het niet toegestaan, om de onbetamelijke taal te uiten en luidruchtig gedrag). Bij overtreding is Bodies Gym Slinge gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat u enig recht heeft op restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 5: Veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten binnen Bodies Gym Slinge geschiedt op geheel eigen risico. Bodies Gym Slinge wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enig andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.

Artikel 6: Conformering overeenkomst

De abonnementhouder/ster verklaart door ondertekening van deze lidmaatschapovereenkomst de door Bodies Gym Slinge opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Bodies Gym Slinge is ten alle tijden gerechtigd om een ieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door Bodies Gym Slinge te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

Artikel 7: Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Bodies Gym Slinge beoordeeld en beslist.

%d bloggers liken dit: